Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Historie | Hrad Hlavačov (u Chocně)

25.5.2010

Popis místa:
Zřícenina - nejsou patrné žádné zbytky zdiva, pouze lze rozeznat terénní nerovnosti včetně valu a impozantního hradního příkopu.

Historie:
O historii hradu Hlavačov, což je novodobé označení lokality, toho mnoho nevíme. Vybudován byl zřejmě někdy v 2.polovině 13.století a některé prameny ho ztotožňují s hradem Zebín, který je roku 1289 zmiňován jako královský majetek. K zániku Hlavačova došlo snad roku 1338, kdy byl údajně dobyt kralevicem Karlem. Úplně jisti tímto tvrzením si však být nemůžeme. Přesné informace totiž k dispozici nejsou a hradů, kterých by se ona událost mohla týkat, existovalo v okolí Chocně více. Nicméně při současném stavu poznání se právě Hlavačov jeví jako nejpravděpodobnější kandidát.

Nálezy:
Údajně tu měla být, snad roku 1925, objevena hradba či stěna zděná na maltu. Jako další nálezy jsou uváděny úlomky opracovaného pískovce, ale i mazanice, cihly a prejzy. Zda se také vztahují k roku 1925, není zcela jasné. Jiná zeď, tentokrát kladená na sucho, je zmiňována v souvislosti s rokem 1972. Archeologové se na lokalitě objevili v roce 2002, kdy tu Miroslava Cejpová prováděla zjišťovací výzkum. Na jeho základě byl Hlavačov zařazen do kategorie tzv. hradů přechodného typu, jak je definoval Tomáš Durdík (zde je snad vhodné upozornit na zajímavou shodu, kdy do téže kategorie patří i hrad stejného jména, který se ovšem nachází na Rakovnicku). Vzhledem k tomu, že stopy po výše zmíněné zdi na maltu se objevit nepodařilo, je možná na místě přezkoumání věrohodnosti oné informace. Ve stejném roce, tedy 1925, totiž údajně došlo k podobným objevům i na nedalekém hradišti Darebnice. Už v té době mohlo při jejich zaznamenávání dojít k nedorozumění ohledně identifikace a pojmenování obou lokalit, což mohlo vyústit až v jejich nechtěnou záměnu. O podobném problému pojednává článek Hradiště Darebnice, hrad Hlavačov - co je co na tomto webu. Ve světle zmatků panujících okolo obou opevněných sídel, jež zmíněný článek popisuje, a které přetrvávají do dnešních dnů, se vypovídací hodnota oněch informací jeví být, hlavně co se jejich vazby na konkrétní lokalitu týče, bohužel velmi snížena.

Přístup:
V obci Darebnice, před podjezdem železniční trati, odbočit vpravo (při příjezdu od Újezdu u Chocně) po červené turistické značce. Sledovat červenou turistickou značku až k hradu. Cesta se změní z asfaltové v polní. Uhnout do kopce vlevo a přes louku do lesa. Asi po 300 m bude na vrcholu stoupání vlevo informační tabule s velmi zmatečným popisem lokalit Darebnice a Hlavačov. Od této tabule pokračovat rovně po lesní cestě. Asi po 400 m se vlevo, zhruba 100 m od cesty, nachází zřícenina hradu Hlavačov.

GPS souřadnice: 50°0'41.015"N 16°11'41.757"E

panorama_1.gif

panorama_2.gif


• Autorská práva k půdorysu na této stránce nenáleží tomuto webu.
• Zdroj půdorysu: Informační tabule č. 19 Choceňské naučné stezky (dispozičně upraveno).